ปราชญ์ชาวบ้าน

1.  ชื่อ – สกุล นางสมโภชน์  พิกุล  ให้ความรู้เรื่อง การทำผ้าบาติก                                                 

                                       สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน 20 ครั้ง/ปี

                   2.  ชื่อ – สกุล นางสาวพิมพ์ชนก  บัวศิริ ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์เศษวัสดุหรือใช้

                                       สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน   20 ครั้ง/ปี

                   3.  ชื่อ – สกุล นางสมบัติ  ขาวสนิท  ให้ความรู้เรื่อง การนวดแผนไทย

 

                                      สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน 20 ครั้ง/ปี