ปราชญ์ชาวบ้าน

1.  ชื่อ – สกุล นางสมโภชน์  พิกุล  ให้ความรู้เรื่อง การทำผ้าบาติก                                                 

                                       สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน 20 ครั้ง/ปี

                   2.  ชื่อ – สกุล นางสาวพิมพ์ชนก  บัวศิริ ให้ความรู้เรื่อง การประดิษฐ์เศษวัสดุหรือใช้

                                       สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน   20 ครั้ง/ปี

                   3.  ชื่อ – สกุล นางสมบัติ  ขาวสนิท  ให้ความรู้เรื่อง การนวดแผนไทย

 

                                      สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จำนวน 20 ครั้ง/ปี

                

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

 

ห้องสมุด

ห้องโสตทัศนศึกษา

ห้องประชาสัมพันธ์

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องดนตรีไทย

ห้องวิทยาศาสตร์

โรงอาหาร

ห้องสหกรณ์

 

แปลงเกษตรกรรม

 ห้องศูนย์การเรียนกลุ่มสาระต่างๆ

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

 

วัดหนองจอก

เทศบาลตำบลหนองจอก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองจอก

         สถานีอนามัยตำบลหนองจอก
 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจอก 

สถานีรถไฟหนองจอก

วัดหนองบัว

วัดชายนา

 

วัดบรรพตาวาส (เขากระจิว)

 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

1) ห้องสมุดมีขนาด 180 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 3,650 เล่ม  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอี้

จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 98 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 52 ของนักเรียนทั้งหมด

2)  ห้องปฏิบัติการ

          ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน 1 ห้อง

          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จำนวน ห้อง

          ห้องดนตรีไทย                  จำนวน ห้อง

3) คอมพิวเตอร์                         จำนวน 50 เครื่อง

           ใช้เพื่อการเรียนการสอน                 40 เครื่อง

           ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต      40 เครื่อง