แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

1) ห้องสมุดมีขนาด 180 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 3,650 เล่ม  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอี้

จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 98 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 52 ของนักเรียนทั้งหมด

2)  ห้องปฏิบัติการ

          ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน 1 ห้อง

          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จำนวน ห้อง

          ห้องดนตรีไทย                  จำนวน ห้อง

3) คอมพิวเตอร์                         จำนวน 50 เครื่อง

           ใช้เพื่อการเรียนการสอน                 40 เครื่อง

           ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต      40 เครื่อง