แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

 

ห้องสมุด

ห้องโสตทัศนศึกษา

ห้องประชาสัมพันธ์

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องดนตรีไทย

ห้องวิทยาศาสตร์

โรงอาหาร

ห้องสหกรณ์

 

แปลงเกษตรกรรม

 ห้องศูนย์การเรียนกลุ่มสาระต่างๆ