แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

 

วัดหนองจอก

เทศบาลตำบลหนองจอก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองจอก

         สถานีอนามัยตำบลหนองจอก
 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจอก 

สถานีรถไฟหนองจอก

วัดหนองบัว

วัดชายนา

 

วัดบรรพตาวาส (เขากระจิว)