M - OBEC

M-OBEC 

เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึก  ประมวลผล  และรายงานข้อมูลครุภัณฑ์รายโรงเรียน  โดยให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นผู้บันทึก  ปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ