DMC

ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักนโยบายและแผน  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  ได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ สำหรับสถานศึกษา  แต่เนื่องจากมีความต้องการใช้ข้อมูลที่รวดเร็วจึงต้องมีการพัฒนาการระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย  ดังนั้นจึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ขึ้น (Web Application) เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน