ถวายความอาลัย

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองจอกวิทยาน้อมถวายความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( 1 พ.ย. 2559 )