ภาพกิจกรรม

 

 

ภาพกิจกรรม ปี 2559

ต้อนรับครูใหม่ (ว่าที่ร.ต.หญิงจิราพร สุขวงศ์)

เข้าร่วม "โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน" กับเทศบาลหนองจอก


                                                                                                        

ถวายความอาลัย

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองจอกวิทยาน้อมถวายความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( 1 พ.ย. 2559 )