ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา (พ.ศ.)

นายสถาน  นันทวิสุทธิ์

ครูใหญ่

2520 - 2523

นายศิลปะชัย  ขันธชัย

อาจารย์ใหญ่ 2523 - 2525

นายสำรอง  ศิริรัตน์

อาจารย์ใหญ่ 2525 - 2535

นายไพบูลย์  เกตุแก้ว

อาจารย์ใหญ่ 2535 - 2537

นายชัยรัตน์  เรืองงาม

อาจารย์ใหญ่ 2537 - 2540

นายบุรี  เเสงศิลา

อาจารย์ใหญ่ 2540 - 2541

ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ  รุ่งธีระ

อาจารย์ใหญ่ 2541 - 2544

นางนิวา  อารีกิจ

ผู้อำนวยการ 2544 - 2549

นายสมพงศ์  สายประเสริฐ

รักษาการผู้อำนวยการ 1 สิงหาคม 2549 - 30 เมษายน 2550

นายร้อง  มะเจี่ยว

ผู้อำนวยการ 1 พฤษภาคม 2550 - 2552

นายอภิชาติ  ใจกล้า

ผู้อำนวยการ 2552 - 11 มกราคม 2561

นายสุทธิชัย  รีทาศรี

ผู้อำนวยการ 2561 - บัจจุบัน